ve
FCC AMATEUR RADIO LICENSE
ARRL VEC EXAMINATION

Thai VE Team
arrl100
:: Home :: รายละเอียดและวิธีการสอบ :: แนวข้อสอบ :: การเทียบใบประกาศ :: การสอบเป็น VE :: Webboard :: Gallary :: Contact Us :: en ENGLISH PAGE
 
 
รายละเอียดการสอบ

ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษและผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านตามลำดับขั้นที่แบ่งออกเป็น 3 ขั้นดังต่อไปนี้

1. ขั้น Technician (Element 2)  ข้อสอบ 35 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 26 ข้อ ผิดได้  9 ข้อ
2. ขั้น General (Element 3) ข้อสอบ 35 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 26 ข้อ ผิดได้  9 ข้อ
3. ขั้น Extra (Element 4)   ข้อสอบ 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 37 ข้อ ผิดได้ 13 ข้อ


ผู้เข้าสอบจะทราบผลการสอบทันทีหลังจากที่ท่านส่งกระดาษคำตอบให้กรรมการ
หากท่านสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร (CSCE) เลย และรอสัญญาณเรียกขานสหรัฐอเมริกาภายใน 14 วัน
 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ US-Exam
 1. บุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และสัญชาติ
 2. ต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สำหรับการส่งใบอนุญาตจาก FCC ไปถึงท่าน
  (หากจดหมายถูกตีกลับไปยัง FCC ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตนั้น ๆ ถือเป็นโมฆะ ต้องไปเริ่มสอบใหม่)
 3. อ่าน เขียนและสามารถตอบคำถามภาษาอังกฤษได้
 4. ผู้เข้าสอบต้องไม่มีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คุมสอบ ได้แก่ พ่อ, แม่, พี่, น้อง, สามี, ภรรยา, บุตร, พ่อแม่สามี, พ่อแม่ภรรยา, ลุง, ป้า, น้า, อา และญาติลำดับอื่น ๆ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับวันสอบ ic_hot
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต หรือ ใบขับขี่ ที่มีภาพถ่ายหน้าตรงของท่านที่ทางราชการออกให้
 2. นักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือ ระเบียนผลการเรียน หรือ สมุดรายงานผลการเรียนที่มีรูปถ่ายของตนเอง หรือผู้ปกครองรับรองโดยใช้บัตรประจำตัวของผู้ปกครอง
 3. ดินสอ 2 แท่ง ยางลบ และปากกา
 4. ค่าธรรมเนียมในการสอบปี 2011 จำนวน $15 (สิบห้าดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือ 480 บาท
 5. กรณีเครื่องคิดเลข อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขแบบธรรมดาที่ไม่มี memory เท่านั้นและต้องให้ผู้คุมสอบ (VE) ตรวจสอบก่อน ห้ามนำกระดาษ โน้ตย่อ โทรศัพท์มือถือ ตลอดจนเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ
 
สำหรับท่านที่มีใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นสหรัฐอเมริกา หรือผ่านการสอบแล้ว
 1. ใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นสหรัฐอเมริกา ต้นฉบับพร้อมสำเนาของท่านที่มีเลข SSN หรือ FRN จำนวน 1 ชุด ท่านสามารถดูได้ที่ http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSearch/searchLicense.jsp
 2. หรือ ใบ Certificates of Successful Completion of Examination (CSCE) ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
การเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบ (รับชำระค่าธรรมเนียมสอบเป็นเงิน US Dollar หรือ 480 บาท)

ทุกคนที่เข้าสอบจะต้องค่าธรรมเนียมในการสอบทุกคน และคณะจัดสอบจะเก็บเป็นรายครั้งตามจำนวนที่ท่านสอบ ตามตัวอย่างดังนี้
สอบขั้น Technician, General, Extra ชำระค่าธรรมเนียมครั้งเดียว คือ $15 (480 บาท)
สอบขั้น Technician หรือสูงกว่าแล้วไม่ผ่าน และผู้สอบขอสอบใหม่ได้ โดยเปลี่ยนชุดคำถามใหม่ ผู้เข้าสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้งจำนวน $15 (480 บาท)

ขอเรียนให้ทราบว่าคณะ VE ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการสอบ เงินทุก $ ต้องนำส่ง ARRL/VEC ทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมในการสอบ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาให้พร้อม
blink ชำระค่าธรรมเนียมในวันสอบ blink

 

 Copyright (c) 2014 US Exam (Thailand) All Right Reserved by JC

Champ C. Muangamphun, E21EIC/KY1A
Also: XW1IC,XU7ADE, /9M2, /VR2, /PY2, ex: XZ0A, XW1HS, 9M4JB, 9M0SEA, XU7POS, PS2T, XV9TH, etc
Website http://www.e21eic.net    E-mail: e21eic@arrl.net

Site Map | Contact Us | Privacy Statement | Terms & Conditions
Copyright © 2007-2014 All rights reserved.